GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR General Data Protection Regulation  –  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Ing. Adam Koňařík IČ: 01858866 se sídlem Talichova 442/44, 623 00 Brno, tel 604 223 887, email:info@revizeskoleni.cz (dále jen: „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo, na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo, společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jako správce osobních údajů informuje tímto uživatele webu, školené osoby jako fyzické osoby, zaměstnance, OSVČ atd, jejich zaměstnavatele, případně další zájemce o služby správce (dále jen „subjekt údajů“), o zásadách ochrany osobních údajů, způsobem a v rozsahu, který stanoví platné právní předpisy České republiky a Evropské unie.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů za účelem:

výkonu revizního technika zdvihacích, tlakových a dalších technických zařízení, realizace obchodního, nebo smluvního vztahu se subjektem údajů, např. při poskytování služeb např. školení, inspekční, kontrolní, revizní činnost v rámci platných osvědčení a oprávnění, zkoušky zařízení, poradenská činnost apod. 

KATEGORIE A ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které získá od subjektu údajů, např. při uzavření smlouvy, objednávky nebo v souvislosti s poskytováním služeb v rámci činnosti revizního technika a školitele obsluh technických zařízení.

Jedná se zejména o identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu), kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail) a další údaje nezbytné pro řádné plnění výkonu revizního technika, plnění smluvních povinností při poskytováním služeb atd…

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly správci poskytnuty.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn podle zvláštních předpisů tyto údaje uchovávat, případně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazku (max. však 15 let). Po uplynutí doby zpracování osobních údajů správce osobní údaje vymaže, nebo skartuje.

 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ

Správce zpracovává výhradně osobní údaje, které mu subjekt osobních údajů sdělí dobrovolně, například vyplněnými prezenčními zápisy školení, webovými formuláři, revizními zprávami, prostřednictvím e-mailu, smlouvami, objednávkami, certifikací a průkazy, žádostmi, atd… pouze pro účely, pro které byly správci poskytnuty.

Osobní údaje jsou zpracovávány s využitím výpočetní techniky i manuálně v listinné podobě pouze správcem (správce je OSVČ a nemá zaměstnance) při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Získané osobní údaje nejsou prostřednictvím správce zpřístupňovány třetím stranám, nicméně mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny příslušným státním orgánům a osobám, které mají zákonné právo tyto informace po správci požadovat.

Veškeré osobní údaje, které subjekt údajů správci poskytne, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce používá taková bezpečnostní opatření, která je možné s ohledem na aktuální stav technologií po správci rozumně vyžadovat, aby bylo minimalizováno riziko neoprávněného přístupu k poskytnutým osobním údajům. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Např. elektronické verze dokumentů s osobními údaji s jsou heslovány na PC na provozovně správce. Listinné dokumenty s osobními údaji jsou zajištěny mechanicky v uzamykatelných boxech na provozovně správce Talichova 442/44, 623 00 Brno.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má veškerá práva, která mu garantují platné a účinné české a evropské právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.